Wyznacz współczynniki b i c we wzorze funkcji kwadratowej image001, wiedząc, że osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu image002 oraz punkt image003 należy do tej paraboli.

Wyznacz współczynniki b i c we wzorze funkcji kwadratowej image001, wiedząc, że miejscami zerowymi funkcji f są liczby 4 oraz -6.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, wiedząc, że dla argumentu 8 przyjmuje ona największą wartość, równą 1, a do wykresu tej funkcji należy punkt image001.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej, wiedząc, że miejscami zerowymi funkcji f są liczby 10 i -2, a jej wykres przecina oś OY w punkcie image001.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, wiedząc, że ma ona tylko jedno miejsce zerowe oraz image001.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, wiedząc, że jej zbiorem wartości jest przedział image001, do jej wykresu należy punkt image002, a średnia arytmetyczna jej dwóch miejsc zerowych jest równa 2.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej, wiedząc, że do wykresu funkcji f należy punkt image001 oraz image002.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, wiedząc, że przyjmuje ona najmniejszą wartość równą -32 oraz image001.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, wiedząc, że image001, a wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie image002.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej, wiedząc, że wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji f leży na prostej image001, osią symetrii paraboli jest prosta o równaniu image002, a jednym z jej miejsc zerowych jest liczba -9.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej, jeśli wiadomo, że maksymalny przedział, w którym funkcja f jest rosnąca, to image001, jednym z miejsc zerowych funkcji f jest liczba -1, a do wykresu funkcji f należy punkt image002.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, wiedząc, że przyjmuje ona najmniejszą wartość równą -4, a prosta o równaniu y=3 przecina wykres funkcji f w punktach o odciętych 1 i 5.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej, wiedząc, że jedno z miejsc zerowych jest o 8 większe od drugiego, maksymalny przedział, w którym funkcja jest malejąca, to image001, a do wykresu funkcji f należy punkt image002.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej, wiedząc, że suma jej miejsc zerowych jest równa -12, zbiorem wartości funkcji f jest przedział image001 oraz image002.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, wiedząc, że przyjmuje ona największą wartość równą 4 oraz image001.

Wyznacz wartości współczynników a i b we wzorze funkcji kwadratowej image001, wiedząc, że dla argumentu -2 funkcja przyjmuje największą wartość równą 5.

Wyznacz wartości współczynników a i b we wzorze funkcji kwadratowej image001, wiedząc, że suma miejsc zerowych funkcji f jest równa -4, a rzędna wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f ma wartość -8.

Wyznacz wartości współczynników b i c we wzorze funkcji kwadratowej image001, wiedząc, że funkcja f ma jedno miejsce zerowe, a jej wykres przecina oś OY w punkcie image002.