Ciąg image001 jest określony wzorem image002 dla image003. Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej.