Arkusze maturalne - poziom podstawowy:

     Rok           Miesiąc           Arkusz           Rozwiązanie     
2022 maj pobierz zobacz
2021 maj pobierz zobacz
2020 czerwiec pobierz zobacz
2019 maj pobierz zobacz
2018 maj pobierz zobacz
2017 maj pobierz zobacz
2016 maj pobierz zobacz

 

tablice matematyczne - pobierz

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. 4050     B. 1782    C. 7425    D.7128

Równość image001 jest

A. prawdziwa dla image002.

B. prawdziwa dla image003.

C. prawdziwa dla image004.

D. fałszywa dla każdej liczby image005.

Do zbioru rozwiązań nierówności image001 nie należy liczba

A. -3     B.-1     C.1     D. 3

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności image001.

image002

Równanie image001 z niewiadomą image002

A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.

C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.

D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

Miejscem zerowym funkcji liniowej image001 jest liczba

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej image001 o miejscach zerowych: image002 i image003.

image004

Współczynnik image005 we wzorze funkcji image006 jest równy

A. 1     B. 2    C. 3    D. 4

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej image001 określonej wzorem image002. Punkt image003 należy do tego wykresu funkcji.

image004

Podstawa  potęgi jest równa

A. image006     B. image007     C. image008     D. image009

W ciągu arytmetycznym image001, określonym dla image002, dane są: image003, image004. Wtedy

A. image005     B. image006     C. image007     D. image008

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny image001 Stąd wynika, że

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C (zobacz rysunek). Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy image001 ma miarę

image002

A. 116°     B.  114°     C. 112°     D. 110°

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, a ponadto image001, image002 i image003 (zobacz rysunek).

image004

Długość odcinka DE jest równa

A. 22     B. 20     C. 12     D. 11

Na rysunku przedstawiona jest prosta k o równaniu image001, przechodząca przez punkt image002 i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt image003 nachylenia tej prostej do osi Ox.

image004

Zatem

A. image005     B. image006     C. image007     D. image008

Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste k i l przecinają się pod kątem prostym w punkcie image001. Prosta k jest określona równaniem image002. Zatem prostą l opisuje równanie

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006

Dany jest okrąg o środku image001 i promieniu image002. Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa

A. image001    B. image002    C. image003     D. image004

Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy

image001

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa

A. image001     B. image002     C. image003     D. image004

Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: image001 jest równa image002. Wtedy

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006

Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe

A. image001     B. image002     C. image003     D. image004

Dane są dwa okręgi o środkach w punktach P i R, styczne zewnętrznie w punkcie C. Prosta AB jest styczna do obu okręgów odpowiednio w punktach A i B oraz image001 i image002 (zobacz rysunek). Wykaż, że image003.

image004

Funkcja kwadratowa f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych image001 wzorem  image002. Największa wartość funkcji f jest równa 6 oraz image003. Oblicz wartość współczynnika image004.

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 26 cm, a jedna z przyprostokątnych jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta.

W ciągu arytmetycznym image001, określonym dla image002, dane są: wyraz image003 i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu image004. Oblicz różnicę image005.

Dane są punkty image001 i image002 oraz prosta k o równaniu image003. Wierzchołek B trójkąta ABC to punkt przecięcia prostej k z osią Ox układu współrzędnych, a wierzchołek C jest punktem przecięcia prostej k z prostą AM. Oblicz pole trójkąta ABC.

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa jest równa image001, a pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe image002. Oblicz objętość tego ostrosłupa.