Dany jest ciąg geometryczny image001, określony dla image002, w którym image003 , image004image005 . Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

A. image006     B.image007     C. image008     D. image009