Sprawdź, czy podane w tabelkach wielkości x i y są wprost proporcjonalne. Jeśli tak, to podaj współczynnik proporcjonalności i napisz wzór opisujący zależność zmiennej y od zmiennej x.

a) t1 
b) t2 

Rozwiązanie:

Korzystamy ze wzorów:

image001

image002

a) t1

image003

image004

image005

image006

image007

image008

image009

Wielkości x i y są wprost proporcjonalne, współczynnik proporcjonalności wynosi:

image004

Wzór opisujący zależność zmiennej y od zmiennej x ma postać:

image010

b) t2

image011

image012

image013

Wielkości x i y nie są wprost proporcjonalne.