Definicja 1.

Wektorem na płaszczyźnie nazywamy uporządkowaną parę punktów. Pierwszy z tych punktów nazywamy początkiem wektora, a drugi – końcem wektora. Wektor o początku w punkcie M i końcu w punkcie N oznaczamy image001

image002

Długością wektora image001 nazywamy długość odcinka MN i oznaczamy image003.

Jeżeli początek wektora pokrywa się z jego końcem, wówczas taki wektor nazywamy wektorem zerowym i oznaczmy image004. Przedstawieniem takiego wektora jest punkt. Długość wektora zerowego jest równa zero.

Jeżeli dwa niezerowe wektory leżą na jednej prostej lub leżą na dwóch prostych równoległych, wówczas są to wektory równoległe. O wektorach równoległych mówimy, że mają ten sam kierunek.

image005

Dowolne dwa wektory równoległe mają albo zgodne, albo przeciwne zwroty.

Definicja 2.

Dwa wektory niezerowe są równe wtedy i tylko wtedy, gdy mają taką samą długość, kierunek i zwrot.

image006

Definicja 3.

Sumą wektorów image007 image008 nazywamy wektor oznaczony jako image009, którego początkiem jest początek wektora image007, a końcem – koniec wektora image008, zaczepionego w końcu wektora image007.

image010

Jeżeli chcemy dodać dwa nierównoległe wektory możemy również zastosować metodę równoległoboku:

image011

Definicja 4.

Wektorami przeciwnymi nazywamy dwa wektory wtedy i tylko wtedy, gdy ich suma jest wektorem zerowym.

image012

Wektor przeciwny do wektora image007 oznaczamy image013.

Wektor przeciwny do wektora image001 oznaczamy image014 lub image015.

Twierdzenie 1.

Wektory niezerowe  image007 image008 są przeciwne wtedy i tylko wtedy, gdy wektory te są równoległe, mają przeciwne zwroty i mają taką samą długość.

Definicja 5.

Różnicą wektorów image007 image008 nazywamy wektor, który jest sumą wektorów  image007 image008.

image017

Definicja 6.

Iloczynem wektora niezerowego image007 i liczby kimage018, nazywamy wektor równoległy do wektora image007 mający długość image019 i zwrot zgodny ze zwrotem wektora image007, jeśli image020, natomiast zwrot przeciwny do zwrotu wektora image007, jeśli image021.

image022

Dodatkowo przyjmujemy, że iloczyn wektora zerowego i liczby jest wektorem zerowym, również iloczyn wektora niezerowego i liczby zero jest wektorem zerowym.

Narysuj wektory image001 oraz image002 , jeśli image003 oraz:

a) wektory image004 i image005 są równoległe i mają zgodne zwroty,

b) wektory image004 i image005 są równoległe i mają przeciwne zwroty.

Dane są dwa nierównoległe wektory image001 i image002image003. Narysuj wektor:

a) image004

b) image005

c) image006

d) image007

Dane są punkty A i B, image001. Na prostej AB zaznacz punkt P tak, aby:

a) wektory image002 i image003 były przeciwne,

b) wektory image002 i image004 były równe,

c) image005,

d) image006.

Dany jest niezerowy wektor image001. Narysuj wektor:

a) image002

b) image003

c) image004

d) image005

Na rysunku obok dany jest sześciokąt foremny ABCDEF. Niech image001 oraz image002.

image003

Zapisz za pomocą wektorów image004, image005 wektor:

a) image006

b) image007

c) image008

d) image009

e) image010

f) image011