Definicja 1

Funkcja liczbowa image001 jest funkcją różnowartościową w zbiorze A, image002, wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych argumentów image003, image004, z warunku image005 wynika warunek image006.

Przykład 1

Na podstawie rysunku określ czy funkcja f jest różnowartościowa:

image007

Funkcja f nie jest różnowartościowa, gdyż istnieje prosta równoległa do osi OX, która przecięłaby wykres funkcji f w więcej niż jednym punkcie np.: dla argumentów -3, -1, 1 funkcja f przyjmuje tę samą wartość równą zero.

image008

Funkcja f jest różnowartościowa, gdyż nie istnieje prosta równoległa do osi OX, która przecięłaby wykres funkcji f w więcej niż jednym punkcie.

Przykład 2

Omów własności funkcji f przedstawionej na poniższym rysunku:

image009

- wyznaczamy dziedzinę funkcji f

image010

- wyznaczamy zbiór wartości funkcji f

image011

- wyznaczamy miejsca zerowe funkcji f

image012

- wyznaczamy dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości dodatnie

image013

- wyznaczamy dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne

image014

- zapisujemy maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f

funkcja stała dla image015;

funkcja malejąca dla image016;

funkcja rosnąca dla image017.

- sprawdzamy czy funkcja f jest różnowartościowa

funkcja f nie jest różnowartościowa, gdyż istnieje prosta równoległa do osi OX, która przecięłaby wykres funkcji f w więcej niż jednym punkcie np.: prosta image018.

- odczytujemy wartość największą i wartość najmniejszą funkcji f

funkcja f przyjmuje wartość największą: 3 dla image015;

funkcja f nie przyjmuje wartości najmniejszej.

Poniżej przedstawione są wykresy pewnych funkcji. Podaj własności tych funkcji według kolejności z przykładu 2.

a) image001  b) image002 

Na podstawie wykresu funkcji f wyznacz:

- dziedzinę funkcji f;

- argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 1;

- maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f;

- wartość wyrażenia image001.

image002

Dany jest wykres funkcji f, określonej w zbiorze image001.

- podaj zbiór wartości funkcji f;

- odczytaj współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji f z osią OY;

- uzupełnij zapis

image002

image003

image004

- czy funkcja f jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.

image005

by wykres funkcji f w więcej niż jednym punkcie.

Funkcja f jest określona w zbiorze R. Na podstawie wykresu funkcji f:

- podaj zbiór wartości funkcji f

- dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie?

- zapisz maksymalne przedziały, w których funkcja f jest malejąca

- czy funkcja f jest monotoniczna? Odpowiedź uzasadnij.

image001