Twierdzenie 1 (o współczynniku kierunkowym)

Jeśli dwa różne punkty o współrzędnych image001 i image002 należą do wykresu funkcji liniowej image003, to współczynnik kierunkowy a wyrażony jest wzorem:

image004

Przykład 1

Dane są dwa punkty image005 i image006 należące do wykresu funkcji liniowej. Wyznacz wzór tej funkcji.

image004

image007

image008

image009

otrzymujemy

image003

image010

wyznaczamy wyraz wolny, korzystając ze współrzędnych punktu image005

image011

image012

image013

otrzymujemy wzór funkcji:

image014

Twierdzenie 2 (o monotoniczności funkcji liniowej)

Funkcja liniowa image003 jest:

- rosnąca, jeśli image015;

- malejąca, jeśli image016;

- stała, jeśli image017.

Przykład 2

Określ monotoniczność funkcji f, opisanej wzorem:

a) image018  b) image019  c) image020 

a) image018

image021

image022

Funkcja f jest malejąca.

b) image019

image023

image024

Funkcja f jest rosnąca.

c) image020

image025

image017

Funkcja f jest stała.

Twierdzenie 3

Proste będące wykresami funkcji liniowych są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe.

Proste będące wykresami funkcji liniowych są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy ich współczynniki kierunkowe są przeciwne i odwrotne.

Przykład 3

Napisz wzór funkcji liniowej f, wiedząc, że jej wykres jest równoległy do wykresu funkcji image026 i przechodzi przez punkt o współrzędnych image027.

image026

image028

Wiemy, że wykresy funkcji image029 i image030 są do siebie równoległe, zatem ich współczynniki kierunkowe są sobie równe.

image031

image032

wyznaczamy wyraz wolny, korzystając ze współrzędnych punktu image027, który należy do wykresu funkcji image029:

image033

image034

image035

otrzymujemy wzór funkcji image029:

image036

Dane są punkty A i B należące do wykresu funkcji liniowej. Oblicz współczynnik kierunkowy występujący we wzorze tej funkcji liniowej, jeśli:

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 
e) image005  f) image006 

Do wykresu funkcji liniowej należą punkty M i N. Wyznacz wzór tej funkcji, jeśli:

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 

Do wykresu funkcji liniowej image001 należy punkt image002. Oblicz m. Dla otrzymanej wartości m, wyznacz współczynnik kierunkowy i wyznacz wyraz wolny funkcji f.

Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej. Podaj wzór tej funkcji.

a) image001  b) image002 

Dana jest funkcja liniowa image001. Określ, czy funkcja f jest rosnąca, malejąca czy stała, jeśli:

a) image002  b) image003  c) image004  d) image005 

Wyznacz wszystkie wartości m, image001, dla których funkcja liniowa:

a) image002 jest stała

b) image003 jest rosnąca

c) image004 jest malejąca

d) image005 jest stała.

Określ znaki współczynników a i b we wzorze funkcji liniowej image001, której wykres jest przedstawiony poniżej:

a) image002  b) image003  c) image004 

Dany jest wzór funkcji liniowej f. Naszkicuj wykres funkcji f na podstawie interpretacji współczynników występujących we wzorze funkcji. Następnie oblicz miejsce zerowe i omów własności funkcji f, jeśli:

a) image001  b) image002  c) image003 
d) image004  e) image005  f) image006 

Dany jest wzór funkcji liniowej f oraz punkt P. Wyznacz wzór funkcji liniowej g, wiedząc, że wykres funkcji g jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt P, jeśli:

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 
e) image005  f) image006 

Wykres funkcji liniowej f jest równoległy do wykresu funkcji liniowej g. Oblicz m, jeśli:

a) image001 
b) image002 

Dla wyznaczonej wartości m naszkicuj wykresy obydwu funkcji w jednym układzie współrzędnych.

Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty image001 oraz image002. Wykres funkcji liniowej g jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt image003.

a) Wyznacz wzory funkcji f i g.

b) Podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne.

c) Oblicz pole trójkąta ograniczonego wykresem funkcji g i osiami układu współrzędnych.