Zbiór punktów w prostokątnym układzie współrzędnych jest wykresem funkcji wtedy i tylko wtedy, gdy każda prosta równoległa do osi OY ma z danym zbiorem co najwyżej jeden punkt wspólny.

Przykład 1

Poniżej naszkicowane są wykresy różnych funkcji. W każdym przypadku dowolna prosta równoległa do osi OY, ma z danym wykresem funkcji co najwyżej jeden punkt wspólny.

image001

image002

image003

Przykład 2

Dana jest funkcja image004, gdzie image005. Narysuj wykres tej funkcji i odczytaj współrzędne punktów wspólnych funkcji f z osiami układu współrzędnych.

image004

image006

image007

image008

image009

image010

image011

Punkt wspólny wykresu funkcji f z osią OY ma współrzędne image012.

Punkty wspólne wykresu funkcji f z osią OX mają współrzędne image013 i image014.

Przykład 3

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstaw wykres funkcji f, która każdej liczbie naturalnej mniejszej od 9 przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 2, następnie zapisz wzór funkcji f.

Dziedziną funkcji f jest zbiór image015

image016

image017

image018

image019

image020

image021

image022

image023

image024

Zbiorem wartości funkcji f jest zatem zbiór image025

image026

image027

Przykład 4

Funkcja f opisana jest wzorem image028

Narysuj wykres tej funkcji w prostokątnym układzie współrzędnych.

Dziedziną funkcji f jest zbiór image029

image030

image031

image032

image033

image034

image035

image036

image037

image038

Który zbiór punktów jest wykresem pewnej funkcji zmiennej x? Odpowiedź uzasadnij.

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 
e) image005  f)  image006 

Naszkicuj wykresy funkcji:

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 

Naszkicuj wykres funkcji f, opisanej za pomocą wzoru:

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 

Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. podaj współrzędne punktów wspólnych funkcji f z osią OX i OY.

a) image001 
b) image002 
c) image003 

Wyznacz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji f i osi OY oraz współrzędne punktów wspólnych wykresu tej funkcji i osi OX (o ile istnieją), jeżeli:

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 
e) image005  f) image006 

Narysuj wykres funkcji f, której dziedziną jest zbiór wszystkich liczb całkowitych z przedziału image001 i która liczbom parzystym przyporządkowuje liczbę 2, zaś liczbom nieparzystym przyporządkowuje liczbę -1. Zapisz wzór funkcji f.

Naszkicuj wykresy następujących funkcji:

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 

Na rysunku poniżej przedstawiony jest fragment wykresu funkcji f, określonej w zbiorze R. Podaj opis słowny tego przyporządkowania oraz wzór funkcji f.

a) image001  b) image002 

Korzystając z definicji wartości bezwzględnej: image001, naszkicuj wykres funkcji image002, gdzie image003.

Sprawdź (wykonując obliczenia) który z podanych punktów: image001, image002, image003, image004 należy do wykresu funkcji image005.

Dana jest funkcja image001

a) Podaj współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji f z osią OY.

b) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu 2.

c) Wyznacz argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 4.

d) Sprawdź, czy do wykresu funkcji f należy punkt image002.